Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Piechowicki Ośrodek Kultury

Zaproszenie do składania ofert- wykonanie elewacji frontowej ściany POK

Utworzono dnia 04.02.2021

Piechowicki Ośrodek Kultury

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53

tel. 75 76 17 201; e-mail: informacja@piechowice.pl


 

realizując zamówienie na podstawie Art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.poz. 2019) oraz Ustawy z dnia 27 listopada 2020r O zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 288,1492 i 1517 )

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Wykonanie elewacji frontowej ściany budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury

 

1. Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie/ uzupełnienie i wymiana tynków zewnętrznych na frontowej ścianie budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury wg. następującej specyfikacji:

a) odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach lub pilastrach w miejscach tego wymagających o powierzchni odbicia ponad 5 m² , w ilości

ok.220 m2

b) skucie płytek przyborskich w ilości ok. 32 m2,

c) wywiezienie gruzu spryzmowanego (samochodem skrzyniowym) w ilości ok. 7,5m3

d) przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie podłoża w ilości ok. 220 m2

e) izolacja ściany preparatem chemicznym przeciwwilgociowym w ilości ok. 100 m2

f ) położenie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (gzymsy), wykonywanych ręcznie z zaprawy średnioziarnistej oraz powłoki malarskiej w ilości

ok. 220 m2 ,

g) wykonanie cokołu żywicznego w ilości ok. 12,5m2

h) wykonanie odprowadzenia wody z rynny spustowej na odcinku o długości ok. 10m, przebiegającego pod kostką chodnikową.

 

2. Wszelkie koszty materiałów , robocizny i mediów ( np. energii , wody ) niezbędnych do realizacji w/w przedmiotu zamówienia oraz ustawienie i rozbiórkę rusztowania w ilości

ok. 200 m², należy uwzględnić w składanej ofercie.


3. Wymagany termin realizacji zamówienia od 01 września do 25 października 2021r.
 

4. Warunki złożenia oferty:
 

a) Propozycja cenowa ( ofertowa) ma być złożona w formie pisemnej, ceny w niej podane mają być zapisane cyfrowo i słownie, musi być napisana w języku polskim ( czytelnie i trwałą techniką ), ma obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie elewacji frontowej ściany budynku POK” na adres : Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Kryształowa 53,

58-573 Piechowice lub bezpośrednio osobom upoważnionym do kontaktów z wykonawcami, którymi są :

Anna Kalisz- dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Agata Brzuchalska- kierownik komórki organizacyjnej- ośrodek kultury

tel ( 75) 76 17 201 / e-mail: informacja@piechowice.pl

 

b) Propozycja cenowa ( ofertowa) ma zawierać następujące dokumenty:

- poprawnie wypełniony formularz propozycji cenowej ( ofertowej) wg załączonego wzoru,

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

- kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia ,

 

c) Zaproponowana cena powinna zawierać :

- wartość netto określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

- obowiązujący podatek VAT od towarów i usług,

- cenę (wartość brutto wraz z podatkiem VAT).

 

d) Budynek, którego dotyczy przedmiot zamówienia ( realizowany na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ) jest dostępny dla oferentów pod adresem 58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53, a dodatkowe informacje można uzyskać od pon. do piątku w godz. 8.00-16.00.

 

5. Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53, w terminie do dnia 25.02.2021 r. do godz. 15.00


6. Oferty będą oceniane wg. następujących kryteriów oceny ofert :

- cena / waga 100%,

a wybór oferenta nastąpi w dniu 26 lutego 2021r.o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego oferenta ( wykonawcę) .


7. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego , wybrany oferent (wykonawca ) zobowiązany jest podpisać umowę na realizację zamówienia zgodną ze złożoną ofertą w siedzibie Zamawiającego , w której znajdzie się zapis o następującej treści „ Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym: kolor, fakturę i markę oferowanego do położenia tynku, powłoki malarskiej oraz tynku żywicznego. Zastosowanie w/w materiałów podczas prowadzonych prac wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.”

8. Do niniejszego zaproszenia załącza się :

- formularz propozycji cenowej ( ofertowej) / stanowiący załącznik nr 1,

- zdjęcie poglądowe frontowej ściany budynku POK / stanowiące załącznik nr 2,

 

Zaproszenie do składania ofert front pok strona 1

ZAproszenie do składania ofert front POK strona 2

ZAŁĄCZNIKI:

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

 

herb miasta Piechowice

 

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 104

W tym miesiącu: 131

W poprzednim miesiącu: 295

Wszystkich: 33848